• Hsinchu-Ruo-Shan Apartment

  Hsinchu-Ruo-Shan Apartment

 • Nan Fung Tower Hong Kong

  Nan Fung Tower Hong Kong

 • Zhejiang Radio & TV Building

  Zhejiang Radio & TV Building


 • W Hotel Shanghai

  W Hotel Shanghai

 • Wynn Palace Macau

  Wynn Palace Macau

 • Goldin Hong Kong

  Goldin Hong Kong


 • Taipei 101 financial building

  Taipei 101 financial building

 • Su Zhou-Shin Kong Mitsukoshi Department Store(1)

  Su Zhou-Shin Kong Mitsukoshi Department Store(1)

 • Su Zhou-Shin Kong Mitsukoshi Department Store(2)

  Su Zhou-Shin Kong Mitsukoshi Department Store(2)


 • Taipei-iSincere Archland

  Taipei-iSincere Archland

 • Shanghai Xin Tian Di mall - Balance Door (Ballroom

  Shanghai Xin Tian Di mall - Balance Door (Ballroom

 • Taipei Hankyu Department Store

  Taipei Hankyu Department Store


 • Shenzhen Merchants Square

  Shenzhen Merchants Square

 • Dayuan Architecture Design Consulitng Co.,Ltd

  Dayuan Architecture Design Consulitng Co.,Ltd

 • Kunshan - Jitian International Service Apartment

  Kunshan - Jitian International Service Apartment


 • Nanking - Wonder City Shopping Mall

  Nanking - Wonder City Shopping Mall

 • Taipei - Shin Kwang Mitsukoshi Dept. (Taichung, Kaohsinng)

  Taipei - Shin Kwang Mitsukoshi Dept. (Taichung, Kaohsinng)

 • Tainan-Evergreen Plaza Hotel

  Tainan-Evergreen Plaza Hotel