• Tao Zhu Yin Yuan

    Tao Zhu Yin Yuan

  • Tango INN (Taipei JiHe)

    Tango INN (Taipei JiHe)

  • Jiayu Technology Building

    Jiayu Technology Building


  • Shenzhen Eiffel Tower

    Shenzhen Eiffel Tower

  • Taipei 101

    Taipei 101

  • Hi Lai Hotel (Kaohsiung)

    Hi Lai Hotel (Kaohsiung)


  • TaiMall Shopping Center

    TaiMall Shopping Center

  • T&C Tower

    T&C Tower

  • Shin Kwang Dept. A8

    Shin Kwang Dept. A8


  • FE21' MegA

    FE21' MegA

  • Full Ruch Lutheran 105 Building

    Full Ruch Lutheran 105 Building

  • Taichung Corning (CTSP)

    Taichung Corning (CTSP)


  • Philip Factory II

    Philip Factory II

  • Phoenixtec Power Co.

    Phoenixtec Power Co.

  • Twinhead International Corp(HQ)

    Twinhead International Corp(HQ)


  • Hannstar Display Tech.

    Hannstar Display Tech.

  • Merck Display Technologies Co.

    Merck Display Technologies Co.

  • Splendor Hotel (Taichung)

    Splendor Hotel (Taichung)